மகாகவி சுப்ரமணிய பாரதியாரின் புகழ் உலகறியச் செய்வோம்!

சேமமுற வேண்டுமெனில் தெருவெல்லாம்

தமிழ் முழக்கம் செழிக்கச் செய்வீர்!
enbharathi-crome-extension
மகிழ்ச்சியான செய்தி!

பாரதி பிரியர்கள் எண்ணிக்கை 200'ஐ தாண்டி விட்டது!
Add to Google
என் பாரதி, எனக்குப் போதும் !
enbharathi-crome-extension

கண்ணமாவின் காதல் - காற்று வெளியிடைக் கண்ணமாபாரதியின் கவிதைகள் : கண்ணமாவின் காதல் - காற்று வெளியிடைக் கண்ணமா


காற்று வெளியிடைக் கண்ணம்மா, - நின்றன்
காதலை யெண்ணிக் களிக்கின்றேன்


1. காற்று வெளியிடைக் கண்ணம்மா, - நின்றன்
காதலை யெண்ணிக் களிக்கின்றேன் ;-அமு
தூற்றினை யொத்த இதழ்களும் - நில
வூறித் ததும்பும் விழிகளும் - பத்து
மாற்றுப்பொன் னொத்தநின் மேனியும் - இந்த
வையத்தில் யானுள்ள மட்டிலும் - எனை
வேற்று நினைவின்றித் தேற்றியே - இங்கொர்
விண்ணவ னாகப் புரியுமே! இந்தக் (காற்று)

2. நீயென தின்னுயிர் கண்ணம்மா ! - எந்த
நேரமும் நின்றனைப் போற்றுவேன் - துயர்
போயின, போயின துன்பங்கள் - நினைப்
பொன்னெனக் கொண்ட பொழுதிலே - என்றன்
வாயினி லேயமு தூறுதே - கண்ணம்
மாவென்ற பேர்சொல்லும் போழ்திலே - உயிர்த்
தீயினி லேவளர் சோதியே ! - என்றன்
சிந்தனையே, என்றன் சித்தமே! - இந்தக் (காற்று)


Bharathi's "Katru Vili idai…" is translated into following languages. You may not get exact feel as this is done by Google translation tool. Feel free to give correct translation. Now, Enjoy !


Katru Vili idai në Albanian

Në këtë hapësirë flladitës Kannamma - I
ndjehen të lumtur e të menduarit tuaj dashuri-i ëmbël
buze si gurrë e mjaltë mun -
si sytë me qetësi - Gold
si lëkurë me shkëlqim me shkëlqim - në këtë
bote, derisa unë jetoj - këto do të absorboj
mua, duke menduar e asgjë tjetër - ma
ndihet si një qiellor tani.

You are my jetën Kannamma - Unë do të
këndoj me falënderimin tënd çdo çast
Të gjithë pikëllimin tim, my sorrows zhduken - Kur
Unë po të shoh e lavdi e praninë tuaj
Ndjehem e nektar e dashurisë në buzët e mia - kur
Unë pëshpërit emrin tënd Kannamma
Ju po e ndez dritën nga zjarri i shpirtit tim
Ju jeni i mendimit tim, qëllimi im në jetë.

Për të ditur më shumë rreth Bharathi

klikoni këtu.

Katru Vili idai في Arabic

في هذا منسم اتساع Kannamma -- أنا
ويشعر سعيد يفكر حبك - مترف
الشفتين وكأنه ينبوع العسل القمر
مثل العيون مع الصفاء -- ذهبية
مثل الجلد مشرقة مع تألق -- في هذا
العالم حتى أعيش -- ستستوعب هذه
لي ، وأفكر في أي شيء آخر -- يجعلني
ويشعر وكأنه يجري السماوية.

انت حياتي Kannamma -- سأقوم
الغناء ملكك الثناء كل لحظة
كل الحزن بلادي بلادي الآلام تتلاشى -- عندما
أرى أن فترة خمس سنوات من وجودكم
أشعر رحيق الحب في بلدي الشفاه -- عندما
تهمس لي اسم ملكك Kannamma
كنت ضوء أشعلوا النار من جانب روحي
كنت لي الفكر ، وهدفي في الحياة.

لمعرفة المزيد عن Bharath

اضغط هنا.

Katru Vili idai в Bulgarian

В този свеж шир Kannamma - I
Чувствам блажен мисленето на вашата любов-силно ароматен
устните като първоизточник на мед-Луна
като очите с тишина - Gold
като кожата блестят с блясък - в този
свят, докато в живота - това ще абсорбират
аз, мисля за нищо друго - да ме
Чувствам се като небесен същество.

Ти си моят живот Kannamma - Аз ще
пея Твоята хвала всеки момент
Всичките ми тъга, моите скърби изчезват - Кога
Виждам блясък на вашето присъствие
Чувствам нектар на любовта по устните ми - когато
Аз шепна името ти Kannamma
Вие сте светлината осветена от огъня на моята душа
Вие сте ми мисълта, моята цел в живота.

За да научите повече за Bharathi

кликнете тук .

Katru Vili idai a Catalan

En aquest breezy extensió Kannamma - I
sento feliç pensant en el teu amor-Luscious
llavis com una font de la lluna de mel
com els ulls amb serenitat - Or
com la pell que brilla amb brillantor - en aquest
món fins que jo visc - absorbirà aquests
jo, pensant en res - em
sento com un ésser celest.

Tu ets la meva vida Kannamma - Jo
cantar les teves lloances cada moment
Tota la meva tristesa, els meus dolors desapareixen - Quan
Veig la brillantor de la seva presència
Em sento el nèctar de l'amor en els meus llavis - quan
Em susurro teu nom Kannamma
Ets la llum encesa pel foc de la meva ànima
Ets el meu pensament, el meu propòsit a la vida.

Per saber més sobre Bharathi

feu clic aquí.

Katru Vili idai 在 Chinese

在这凉风习习辽阔Kannamma -我
感到幸福的思想,你的爱情,芬芳
嘴唇像源泉蜂蜜文
像眼睛宁静-金
像皮肤一样光辉与辉煌-在这
直到我生活的世界-这些将吸收
我想没有别的-让我
觉得自己像一个神仙。

你是我的生命Kannamma -我会
唱你的赞美每一刻
我所有的悲伤,我的痛苦消失-当
我看到你的存在,光泽
我觉得的花蜜爱我的嘴唇-当
余耳语你的名字Kannamma
你是光照亮了我的灵魂火
你是我认为,我的目的的生活。Katru Vili idai 在 Chinese (Traditional)


在這涼風習習遼闊Kannamma -我
感到幸福的思想,你的愛情,芬芳
嘴唇像源泉蜂蜜文
像眼睛寧靜-金
像皮膚一樣光輝與輝煌-在這
直到我生活的世界-這些將吸收
我想沒有別的-讓我
覺得自己像一個神仙。

你是我的生命Kannamma -我會
唱你的讚美每一刻
我所有的悲傷,我的痛苦消失-當
我看到你的存在,光澤
我覺得的花蜜愛我的嘴唇-當
餘耳語你的名字Kannamma
你是光照亮了我的靈魂火
你是我認為,我的目的的生活。

更多地了解Bharathi

請點擊這裡。.

Katru Vili idai u Croatian

U ovom lahorast sirenja Kannamma - I
osjećati blažen misleći svoje ljubavi-preslatko
usne poput meda vodoskok-Moon
kao što je s očima spokoj - Zlatna
kao koža blista s sjaj - u ovom
svijeta do živim - to će apsorbirati
mene, misli na ništa drugo - me
osjet poput nebeskih bića.

Ti si moj život Kannamma - ja ću
pjevati hvalu tvoju svaki trenutak
Sve moje tuge, moje boli iščeznuti - Kad
Vidim sjaj vaše prisutnosti
Osjećam se nektar ljubavi u mojim usnama - kada
I šaputati tvoje ime Kannamma
Vi ste svjetlost lit po vatri moje duše
Ti si moje misli, moja svrha u životu.

Saznati nešto više o Bharathi

kliknite ovdje .

Katru Vili idai v Czech

V tomto breezy Expanse Kannamma - I
blažený pocit myšlení vaše láska-svůdný
rty jako pramen medu-Moon
rád oči Serenity - Gold
rád kůži zářivý lesk s - v této
I do světa živých - tyto budou absorbovat
mě, přemýšlet o nic jiného - aby mi
cítit jako nebeská bytost.

Jsi můj život Kannamma - já
zpívat tvé chvále každou chvíli
Všechny mé smutek, mé bolesti zmizelo - Kdy
Vidím lesk vaší přítomnosti
Cítím nektaru lásky v mé rty - když
I šeptat tvé jméno Kannamma
Vy jste světlo osvětlena ohni mé duši
Ty jsi moje myšlenka, můj účel v životě.

Chcete-li vědět více o Bharathi

klikněte zde.

Katru Vili idai i Danish

I denne Breezy vandflade Kannamma - jeg
føler blissful tænker på din kærlighed-yppig
læber som et kildevæld af honning-Moon
gerne øjnene med sindsro - Gold
gerne hud skinner med glans - i dette
Verden indtil jeg bor - disse vil sluge
mig, tænker ikke på andet - gøre mig
føles som et himmelsk væsen.

Du er mit liv Kannamma - Jeg vil
synge din ros hvert øjeblik
Alle mine bedrøvelse, mine sorger forsvinde - Når
Jeg ser glans af din tilstedeværelse
Jeg føler, at nektar af kærlighed i mine læber - når
Jeg hviske dit navn Kannamma
Du er lyset tændt ved ilden i min sjæl
Du er min tanke, mit formål i livet.

At vide mere om Bharathi

Klik her.

Katru Vili idai in Dutch

In dit luchtig Expanse Kannamma - I
voelt zalig denk aan uw liefde-Luscious
lippen als een bron van honing-Maan
zoals de ogen met rust - Gold
als de huid met een stralende glans - in dit
wereld tot ik woon - deze zal absorberen
mij, denk aan niets anders - maakt me
Voel je als een hemelse wezen.

U bent mijn leven Kannamma - Ik zal
zingen uw lof elk moment
Al mijn verdriet, mijn verdriet verdwijnen - Wanneer
Ik zie de glans van uw aanwezigheid
Ik voel de nectar van de liefde in mijn lippen - wanneer
Ik fluister uw naam Kannamma
U bent het licht verlicht door het vuur van mijn ziel
Je bent mijn gedachten, mijn doel in het leven.

Om meer te weten over Bharathi

klik hier .

Katru Vili idai in English

In this breezy expanse Kannamma - I
feel blissful thinking of your love- Luscious
lips like a fount of honey -Moon
like eyes with serenity - Gold
like skin shining with brilliance - in this
world till I live - these will absorb
me, thinking of nothing else - make me
feel like a celestial being.

You are my life Kannamma - I will
sing thy praise every moment
All my sadness, my sorrows vanish - When
I see the lustre of your presence
I feel the nectar of love in my lips - when
I whisper thy name Kannamma
You're the light lit by the fire of my soul
You're my thought, my purpose in life.

To know more about Bharathi

click here.

Katru Vili idai sisse Estonian

Sel Reipas Lakeus Kannamma - I
tunne õnnis mõelda oma armastuse-imal
huulte nagu Kirjasinlaji mee-Moon
nagu silmad on Serenity - kulla
nagu naha shining koos Loiste - käesoleval
Maailm, kuni ma elan - need absorbeerib
mind, mõeldes ei midagi muud - teeb mulle
tunne, nagu Celestial being.

Sa oled mu elu Kannamma - Ma
Laulaa sinu kehua iga hetk
Kõik minu kurbust, mu Surutkin Kaduda - Kui
Näen läige Teie olekuinfo
Ma arvan, nektarist armastuse mu huuled - kui
I sosin sinu nime Kannamma
Sa oled valguse valgustatud tulekahju mu hing
Sa oled mu mõtte, mu eesmärk elus.

Et rohkem teada Bharathi

kliki siia.

Katru Vili idai sa Filipino

Sa ganitong sariwa lawak Kannamma - ko
pakiramdam napakaligaya iisip ng iyong pag-ibig-kasiya-siya
mga labi ko ng benditahan ng pulot-Buwan
tulad ng mga mata sa kagandahan ng panahon - Gold
tulad ng balat sikat sa katalinuhan - sa ito
mundo ko hanggang buhay - ang mga ito ay absorb
sa akin, iniisip ng mga ibang tao na walang - gumawa ako
pakiramdam ko ng makalangit na.

Ikaw ay aking buhay Kannamma - ko ay
kantahin mo pagpupuri sa bawat sandali
Lahat ng aking kalungkutan, ang aking sorrows lumaho - Kapag
Ko bang makita ang kislap ng iyong presensya
Sa tingin ko ang nektar ng pag-ibig sa aking mga labi - kapag
Ako ibulong mo pangalan Kannamma
Kayo ang ilaw naiilawan ng sunog ng aking kaluluwa
Ikaw ay ang aking isipan, ang aking layunin sa buhay.

Upang malaman ang higit pa tungkol sa Bharathi

i-click dito .

Katru Vili idai sisällä Finnish

Tässä pirteä lakeus Kannamma - I
tuntuu autuaaseen ajatellut rakkautesi-uhkea
huulet kuin kirjasinlaji hunajan-Moon
kuten silmien kanssa seesteisyys - Gold
kuten ihon paistaa kanssa kirkkaimmillaan - tässä
Maailma asti elän - ne imevät
Minulle ajatellut mitään muuta - antaa minulle
Tunnen itseni taivaan parhaillaan.

Olet elämäni Kannamma - Aion
laulaa sinun kehua joka hetki
Kaikki surua, minun murheiden kadota - Kun
Näen kiilto ja olotila
Mielestäni nektarin rakkauden minun huulet - kun
I kuiskailla sinun nimi Kannamma
You're valossa valaista palo minun sieluni
Olet minun ajatuksen, minun päämääräni elämässä.

Jos haluat tietää enemmän Bharathi

napsauta tästä .

Katru Vili idai dans French

Dans cette étendue breezy Kannamma - I
le sentiment de bonheur de penser de votre amour-Luscious
des lèvres, comme une source de Lune de miel
comme les yeux avec de la sérénité - or
comme la peau brille avec brio - dans ce
Je vis au monde - ces absorbera
moi, de penser à rien d'autre - faire de moi
sentir comme un être céleste.

Vous êtes ma vie Kannamma - Je
chanter ta louange chaque instant
Toute ma tristesse, mes douleurs disparaissent - Quand
Je vois l'éclat de votre présence
Je sens que le nectar de l'amour dans ma bouche - lorsque
Je murmure ton nom Kannamma
Vous êtes la lumière allumée par le feu de mon âme
Vous êtes ma pensée, mon but dans la vie.

Pour en savoir plus sur Bharathi

cliquez ici.

Katru Vili idai en Galician

Neste breezy vastidão Kannamma - I
sentir feliz de pensar no seu amor-melado
lábios como unha fonte de Moon de mel
como os ollos coa serenidade - Ouro
como a pel brillante con brillo - neste
mundo ata que eu vivo - estes han absorver
min, de pensar en máis nada - fai-me
Sinto como un ser celeste.

Vocês se a miña vida Kannamma - Eu vou
Teu cantar louvores a cada momento
Toda a miña mágoa, miña mágoa desaparecer - Cando
Eu vexo o brillo da súa presenza
Vou o néctar de amor nos meus lábios - cando
Eu sussurro teu nome Kannamma
Vostede é a luz acceso polo lume da miña alma
Vostede é o meu pensamento, meu propósito na vida.

Para saber máis sobre Bharathi

prema aquí .

Katru Vili idai in German

In diesem luftigen Weite Kannamma - I
glückseliges Gefühl Denken deiner Liebe-Luscious
Lippen wie ein Quell des Honig-Mond
wie die Augen mit Gelassenheit - Gold
wie Haut scheint mit Bravour - in diesem
Welt leben, bis ich - diese aufnehmen
mir, denke an nichts anderes - machen mich
Fühlen Sie sich wie ein himmlisches Wesen.

Sie sind mein Leben Kannamma - Ich werde
singen dein Lob in jedem Moment
Alle meine Trauer, meine Sorgen verschwinden - Wenn
Ich sehe den Glanz Ihrer Präsenz
Ich fühle mich den Nektar der Liebe in meinem Mund -, wenn
Ich flüstere dein Name Kannamma
Du bist das Licht leuchtet durch das Feuer meiner Seele
Du bist mein Gedanke, mein Ziel im Leben.

Um mehr zu wissen Bharathi

Klicken Sie hier,.

Katru Vili idai μέσα Greek

Σε αυτή την έκταση δροσερός Kannamma - Ι
αισθάνεται ευτυχισμένος νου σας αγάπη-γλυκύτατος
χείλη σαν βρύση του μελιού-Moon
σαν τα μάτια με ηρεμία - Gold
όπως και το δέρμα λάμπει με λάμψη - σε αυτό το
κόσμο μέχρι ζω - αυτά θα απορροφήσουν
μου, της σκέψης μη τι άλλο - με κάνουν να
αισθάνονται σαν να ουράνια.

Είστε ζωής μου Kannamma - Θα
τραγουδούν επαίνους σου κάθε στιγμή
Όλα μου θλίψη, θλίψη μου εξαφανίζονται - Όταν
Βλέπω την λάμψη της παρουσίας σας
Νομίζω ότι το νέκταρ της αγάπης σε χείλη μου - όταν
I ψίθυρος σου όνομα Kannamma
Είσαι το φως αναμμένο από τη φωτιά της ψυχής μου
Είσαι δική μου σκέψη, σκοπός της ζωής μου.

Για να μάθετε περισσότερα για Bharathi

κάντε κλικ εδώ .

Katru Vili idai בתוך Hebrew

זה מאורר מרחב Kannamma - אני
להרגיש מאושר החשיבה שלך אוהב-טעים מאוד
שפתיים כמו מקור של ירח דבש,
כמו עם עיניים בהירות - זהב
כמו עור מבריק עם זיו - זה
עד שאני גר בעולם - אלה יהיה לקלוט
לי לחשוב על שום דבר אחר - גורם לי
מרגיש כמו להיות שמימי.

אתה חיי Kannamma - אני
לשיר thy לשבח כל רגע
כל עצב שלי, שלי sorrows להיעלם - מתי
אני רואה את ברק של הנוכחות שלך
אני מרגיש את נקטר האהבה שלי השפתיים - כאשר
אני להרחיש thy שם Kannamma
אתה האור מוארים על ידי האש של הנשמה שלי
אתה המחשבה שלי, המטרה שלי בחיים.


כדי לדעת יותר אודות Bharathi

לחץ כאן .

Katru Vili idai में Hindi

इस समीरिक अन्तर Kannamma - में मैं
अपने प्यार की आनंदमय सोच महसूस-सुस्वाद
शहद की एक झरना जैसे होंठ-चंद्रमा
शांति के साथ आँखें जैसे - गोल्ड
त्वचा की चमक के साथ चमक की तरह - इस में
मैं जीना तक दुनिया - इन को अवशोषित करेंगे
मुझे, और कुछ नहीं के बारे में सोच - कर मुझे
एक दिव्य होने का मन कर रहा है.

तुम मेरे जीवन Kannamma रहे हैं - मैं
तेरा हर पल तारीफ़
मेरे सारे दुख, मेरे दुख गायब - जब
मैं आपकी उपस्थिति की चमक देख
मैं अपने होंठ में प्यार का अमृत महसूस - जब
मैं कानाफूसी तेरा नाम Kannamma
तुम रोशनी मेरी आत्मा की आग से जलाया हो
तुम मेरे विचार कर रहे हैं, जीवन में मेरा उद्देश्य.

भारती के बारे में और अधिक जानने के लिए

यहाँ क्लिक करें .

Katru Vili idai benne Hungarian

Ebben a lendületes kiterjedésű Kannamma - I
érzem, boldog gondolt a szerelmi ízes
ajka, mint egy kút a méz-Hold
mint a szemét Serenity - Gold
mint a bőr ragyogó és BRILLIANCE - ebben
Világ amíg élek - ezek elnyelik
nekem, gondoltam semmi mást -, hogy nekem
érzem magam, mint egy égi lény.

You are my life Kannamma - én
énekelni s dicséret minden pillanatban
Minden szomorúság, a bánat eltűnik - Amikor
Látom a fényt ad a saját jelenlét
Úgy érzem, nektárjából szeretet ajkamon - amikor
Én a te neved suttogva Kannamma
Te vagy a fény világít a tűz a lelkem
Te vagy a gondolat, a célom az életben.

Többet tudni Bharathi

Kattintson ide.

Katru Vili idai di Indonesian

Dalam bentangan ini semilir Kannamma - I
merasa gembira Anda berpikir love-Luscious
bibir seperti sumber air dari madu-Moon
seperti mata dengan tenang - Emas
seperti kulit bersinar dengan kecemerlangan - ini
dunia sampai saya tinggal - ini akan menyerap
Aku berpikir apa lagi - make me
merasa sedang celestial.

You are my life Kannamma - Aku akan
menyanyi memuji-Mu setiap saat
Semua kesedihan, air mata saya lenyap - Bila
Saya melihat keberadaan Anda yang gemerlapan
Saya merasakan madu bunga cinta di bibir - ketika
Aku berbisik-Mu nama Kannamma
Anda terang lit oleh api nafsuku
Anda pikir saya, tujuan saya dalam hidup.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Bharathi

klik di sini.

Katru Vili idai in Italian

In questo breezy distesa Kannamma - I
sento felice pensiero del tuo amore-verde
labbra come una fonte di miele-Moon
come gli occhi con serenità - Oro
come la pelle luminosa con brio - in questo
Io vivo al mondo - questi assorbirà
me, pensando di nient'altro - mi
sento come un essere celeste.

Sei la mia vita Kannamma - io
cantare la tua lode ogni momento
Tutta la mia tristezza, i miei dolori spariscono - Quando
Vedo la lucentezza della vostra presenza
Mi sento il nettare d'amore nella mia bocca - quando
I sussurro il tuo nome Kannamma
Sei la luce accesa dal fuoco della mia anima
Sei il mio pensiero, il mio scopo nella vita.

Per saperne di più su Bharathi

clicca qui .

Katru Vili idai 〜で Japanese

このさわやかな広がりKannamma -私
あなたの愛の幸せな思考を感じるの甘くておいしい
はちみつの源泉のような唇-ムーン
穏やかで目のように-ゴールド
肌の輝きと輝くような-このの
私はライブまでの世界-これらを吸収する
私、何も他のことを思って-をする私
天のような気分にされています。

あなたは私の人生Kannammaしている-私は
なたの一瞬一瞬を賛美歌
すべての私の悲しみは、私の悲しみ消える-とき
私はあなたの存在感のつやを参照してください
私は自分の唇に愛の蜜を感じる-とき
私はささやくなたの名Kannamma
あなたが私の魂の火の光に照らされている
あなたが私の考えは、生活の中で私の目的。

Bharathiについての詳細を知るために

ここをクリックして。.

Katru Vili idai 안에 Korean

창공이 미풍 Kannamma - 난
행복한 생각을 당신의 사랑의 느낌 - Luscious
벌꿀의 원천 같은 입술 - 문
평온과 눈처럼 - 골드
피부에 빛나는 광채와 같은 -이에
내가 살고있는 세상까지 -이 흡수된다
나, 아무것도 다른 사람의 생각 - 만드는 날
천체되는 느낌.

넌 내 인생 Kannamma있다 - 그럴께
매 순간 그대의 찬양
내 모든 슬픔, 내 슬픔 사라지다 -
난 당신의 존재의 윤기를 참조
내 입술에 꿀을 사랑의 느낌 - 언제
나는 그대의 이름이 Kannamma 속삭임
당신은 빛 내 영혼의 화재로 불이있어
당신은 내 생각이야, 내 인생의 목적이있다.

Bharathi에 대해 좀 더 알고

여기를 클릭하세요 .

Katru Vili idai iekšā Latvian

Šajā vējains izplatījums Kannamma - I
jūtas svētlaimīgs domāšana jūsu mīlestība-salkans
lūpām kā rezervuārs medus-Moon
Līdzīgas acīm ar rāmums - Gold
, piemēram, ādas spīdošs ar mirdzums - šajā
Pasaule līdz es dzīvoju - šie absorbēs
Manuprāt, domāšana ir nekas cits - padarīt mani
justies kā debess ir.

Jums ir manas dzīves Kannamma - es
dziedāt tavs slavēt ik brīdis
Visas manas skumjas, manas sorrows pazudīs - Kad
Es redzu spīdums jūsu klātbūtne
Es jūtos nektāra mīlestības manā lūpām - ja
I čuksti tavs vārds Kannamma
Jūs esat gaismas ieslēgšana ar ugunsdzēsības mana dvēsele
Jūs esat manas domas, mans mērķis dzīvē.

Lai uzzinātu vairāk par Bharathi

noklikšķiniet šeit.

Katru Vili idai i Lithuanian

Šiuo animuszu Ekspansiją Kannamma - I
jaučiasi laimingas galvoja apie savo meilės Kvapiąsias
lūpos kaip Chrzcielnica medaus-Moon
kaip akis Serenity - Gold
kaip odos świecąca blizgesį - šioje
Pasaulis kol aš gyvas - ji sugeria
man, mąstymas nieko - man
jaustis kaip dangaus metu.

Esi mano gyvenimas Kannamma - aš
dainuoti tavo pagirti kiekvieną akimirką
Visi mano liūdesį, mano boleści vanish - Kai
Matau blizgesys jūsų buvimas
Manau, nektaras meilę mano lūpų - kai
Aš pakuždėti Tavo vardas Kannamma
You're šviesos apšviesti ugnį mano siela
Jūs mano mintis, mano tikslas gyvenime.

Noredami sužinoti daugiau apie Bharathi

spauskite cia.

Katru Vili idai fi Maltese

F'dan il breezy expanse Kannamma - I
jħossu blissful ħsieb ta 'l-imħabba tiegħek Luscious
xufftejn qisha tipa tal għasel-Moon
bħalma ma għajnejn Serenità - Deheb
bħall-ġilda brillanti ma brilliance - f'dan il -
dinja till I live - dawn ser jassorbu
me, ħsieb ta 'xejn - jagħmlu me
jħossu bħal ċelesti being.

You are ħajti Kannamma - I se
nijet jsw tifħir kull mument
Kollha tiegħi sadness mein sorrows vanish - Meta
Jiena nara t-tleqqija ta 'l-preżenza tiegħek
Inħoss il-nektar ta 'l-imħabba fil xofftejja - meta
I whisper jsw isem Kannamma
Inti l-dawl mixgħul mill-ħruq ta ruħ tiegħi
Inti tiegħi thought, għan tiegħi fil-ħajja.

Biex tkun taf aktar dwar Bharathi

ikklikkja hawn.

Katru Vili idai i Norwegian

I denne breezy expanse Kannamma - Jeg
føler lykksalig tenker på din kjærlighet-saftig
lepper som en fount av honning-Moon
liker øynene med Serenity - Gold
liker hud skinner med glans - i dette
Verda kassaskuff jeg bor - disse vil absorbere
meg, tenker på noe annet - gjør meg
føler meg som en himmelsk vesen.

Er mitt liv Kannamma - Jeg vil
synge din ros hvert øyeblikk
Alle mine tristhet, mine sorger forsvinne - Når
Jeg ser glans over tilstedeinformasjon
Jeg føler det nectar kjærlighet i mine lepper - når
Jeg hviske thy name Kannamma
Du er lyset tennes ved brann i min sjel
Du er min tanke, min hensikt i livet.

Hvis du vil vite mer om Bharathi

klikk her.

Katru Vili idai w Polish

W tym animuszu rozłóg Kannamma - I
czuć błogi myślenia Twojej miłości przesłodzony
Wargi jak krynica miodu-Moon
jak oczy z pogodą ducha - złoty
jak skóra z blaskiem jaśnieje - w tym
Świat aż żywych - tych, pochłoną
mnie, myśląc o niczym innym - make me
czuje się jak w niebieskich.

Jesteś moim życiem Kannamma - Będę
śpiewać twoje pochwały każdej chwili
Wszystkie moje smutek, mój smutek znika - Kiedy
Widzę blask swojej obecności
Czuję nektaru miłości w moich ustach - kiedy
I szept Twego imienia Kannamma
You're światło świeci przez ogień mojej duszy
You're my myśli, mój cel w życiu.

Aby dowiedzieć się więcej o Bharathi

kliknij tutaj.

Katru Vili idai em Portuguese

Neste breezy vastidão Kannamma - I
sentir feliz de pensar em seu amor-melado
lábios como uma fonte de Lua de mel
como os olhos com serenidade - Ouro
como a pele brilhante com brilho - neste
mundo até que eu vivo - estes irão absorver
mim, de pensar em mais nada - faça-me
sinto como um ser celeste.

Vocês são a minha vida Kannamma - Eu vou
Teu cantar louvores a cada momento
Toda a minha tristeza, minha tristeza desaparecer - Quando
Eu vejo o brilho da sua presença
Sinto-me o néctar de amor nos meus lábios - quando
Eu sussurro teu nome Kannamma
Você é a luz acesa pelo fogo da minha alma
Você é o meu pensamento, meu propósito na vida.

Para saber mais sobre Bharathi

clique aqui.

Katru Vili idai în Romanian

În acest atmosferizat întindere Kannamma - I
simt blissful gândire de dragostea ta-mălăieţ
buzele ca un izvor de miere-Moon
ca ochii cu seninătate - Aur
ca pielea stralucitoare cu stralucirea - în acest
lume pana nu vii - acestea vor absorbi
mine, mă gândesc la nimic altceva - să-mi
simt ca un fiind ceresc.

Tu esti viata mea Kannamma - Am va
cântă tău lauda fiecare moment
Toate tristeţea mea, mi tristeţi dispărea - Când
Am vedea luciu de prezenţa dumneavoastră
Mă simt de nectar de dragoste în buzele mele - atunci când
Am şoaptă numele tău Kannamma
Tu esti lumina aprinsa de focul din sufletul meu
You're My crezut, scopul meu în viaţă.

Pentru a sti mai multe despre Bharathi

click aici.

Katru Vili idai в Russian

В этом пространстве Kannamma прохладно - Я
чувствовать блаженный вид вашей любви-сочная
губы, как источник меда-Луна
как глаза спокойствие - Золото
как кожа с ярким блеском, - в данном
Мир пока я живу - это будет поглощать
Мне, в виду ничего - для меня
почувствовать, как небесное существо.

Ты моя жизнь Kannamma - Я
поют твои хвалить каждый миг
Все мои печали моя печали исчезают - Когда
Я вижу блеск Вашего присутствия
Я чувствую нектар любви в моих устах - когда
Я шепот твоего имени Kannamma
Ты свет горит в огне моя душа
Вы мои мысли, моя цель в жизни.

Чтобы узнать больше о Бхарати

Нажмите здесь.

Katru Vili idai у Serbian

У овом лахораст ширења Каннамма - И
осећати блажен мислећи своје љубави-преслатко
усне попут меда водоскок-Моон
као што је са очима спокој - Златна
као кожа блиста с сјај - у овом
света до живим - то ће апсорбује
мене, мисли на ништа друго - ме
осет попут небеских бића.

Ти си мој живот Каннамма - ја ћу
певати хвала твоју сваки тренутак
Све моје туге, моје боли ишчезнути - Кад
Видим сјај ваше присутности
Осјећам се нектар љубави у мојим уснама - када
И шапутати твоје име Каннамма
Ви сте свјетлост лит по ватри моје душе
Ти си моје мисли, моја сврха у животу.

Сазнати нешто више о Бхаратхи

кликните овде.

Katru Vili idai v Slovak

V tomto Breezy expanse Kannamma - I
blaženej pocit myslenia vaša láska-zvodný
pery ako prameň medu-Moon
rád oči Serenity - Gold
rád kožu žiarivý lesk s - v tejto
I do sveta živých - tieto budú absorbovať
mě, premýšľať o nič iného - aby mi
cítiť ako nebeská bytosť.

Si môj život Kannamma - já
spievať tvojej chváli každú chvíľu
Všetky moje smútok, mojej bolesti zmizelo - Kedy
Vidím lesk vašej prítomnosti
Cítim nektári lásky v mojej pery - keď
I septa tvoje meno Kannamma
Vy ste svetlo osvetlená ohňu mojej duši
Ty si moja myšlienka, môj účel v živote.

Ak chcete vedieť viac o Bharathi

kliknite tu.

Katru Vili idai v Slovenian

V tem Lahorast Prostor Kannamma - I
počutim blaženo mišljenje vaše ljubezni-Sočan
ustnice kot Vodnjak medu-Moon
kot oči s Vedrini - Gold
podobni koži sijaj z Briljantnost - v tem
Svet dokler bom živ - te bo absorbiral
mene, misli nič drugega - da me
potipati všeč biti a nebesnih počutje.

Ti si moje življenje Kannamma - bom
pojejo tvoje hvale vsakem trenutku
Vse moje žalosti, moje sorrows izginili - Ko
Vidim lesk vaše prisotnosti
Počutim se nektar ljubezni v moje ustnice - ko
I Šaputati tvoje ime Kannamma
You're luči prižge z ognjem svoje duše
Ti si moje misli, moj namen v življenju.

Če želite vedeti več o Bharathi

klikni tukaj.

Katru Vili idai en Spanish

En este breezy extensión Kannamma - I
siento feliz pensando en tu amor-Luscious
labios como una fuente de la luna de miel
como los ojos con serenidad - Oro
como la piel que brilla con brillo - en este
mundo hasta que yo vivo - absorberá estos
yo, pensando en nada - me
siento como un ser celeste.

Tú eres mi vida Kannamma - Yo
cantar tus alabanzas cada momento
Toda mi tristeza, mis dolores desaparecen - Cuando
Veo el brillo de su presencia
Me siento el néctar del amor en mis labios - cuando
Me susurro tu nombre Kannamma
Eres la luz encendida por el fuego de mi alma
Eres mi pensamiento, mi propósito en la vida.

Para saber más sobre Bharathi

haga clic aquí.

Katru Vili idai in Swedish

I detta BLÅSIG utbredning Kannamma - Jag
känner sig lyckligt tänker your love-läcker
läppar som en funnen av honung-Moon
liksom ögonen med lugnet - Gold
liksom huden skiner med briljans - i detta
världen tills jag bor - de kommer att absorbera
jag tänker på något annat - gör mig
känns som en himmelsk varelse.

Du är mitt liv Kannamma - Jag kommer att
sjunga ditt beröm varje ögonblick
All min sorg, mina sorger försvinna - När
Jag ser lyster i din
Jag känner nektar kärlek i mina läppar - när
Jag viskar ditt namn Kannamma
Du är ljuset tändas vid elden i min själ
Du är min tanke, mitt syfte i livet.

För att veta mer om Bharathi

klicka här.

Katru Vili idai ใน Thai

ในการขยายสดชื่น Kannamma - ฉัน
เต็มไปด้วยความสุขความคิดความรู้สึกของคุณรัก-ฉ่ำ
โอษฐ์เหมือนน้ำผึ้ง-น้ำพุของดวงจันทร์
เช่นสายตาด้วยสันติสุข - โกลด์
เช่นผิวพิโลนเวโรจน์กับ - ในการนี้
โลกจนถึงข้าพเจ้าอาศัย - เหล่านี้จะซึมซับ
ฉันคิดถึงอะไรอื่น - ทำให้ฉัน
รู้สึกเหมือนถูกท้องฟ้า.

คุณมีชีวิตของฉัน Kannamma - ฉันจะ
ร้องเพลงสรรเสริญเจ้าทุกประเดี๋ยวก่อน
ของฉันทั้งหมดโทมนัสของฉันหายไป sorrows - เมื่อ
ฉันจะดูวิภาของของคุณ
ฉันรู้สึกที่วารุณของความรักของฉันโอษฐ์ - เมื่อ
ฉันกระซิบของเจ้าชื่อ Kannamma
คุณแสงจ้าจากไฟของฉันชีวิต
คุณกำลังของฉันคิดของฉันวัตถุประสงค์ในชีวิต.

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bharathi

คลิกที่นี่.

Katru Vili idai içinde Turkish

Bu havadar geniş Kannamma - I
sizin sevgi mutlu düşündüğünü hissediyorum-tatlı
tatlım bir pınar gibi dudaklar-Moon
huzur ile gözler gibi - Altın
cilt berraklığı ile parlayan gibi - bu
Yaşadığım kadar Dünya - Bu absorbe edecek
Bana başka bir şey değil mi - yapmak yaz
bir gök olmak gibi hissediyorum.

Hayatımı Kannamma vardır - Ben
Senin her an hamd şarkı
Bütün üzüntü, benim sorrows yok - ne zaman
Senin varlığın bir parıltı görmek
Ben dudakları sevgi ve nektar hissediyorum - zaman
Ben senin adını fısıldayarak Kannamma
Bu ışık ruhumu bir ateş ile yanar olduğunuzda
Sen benim düşünce olduğunuzda, hayat benim amaç.

Bharathi hakkında daha fazla bilgi için

buraya tıklayın.

Katru Vili idai в Ukrainian

У цьому просторі Kannamma прохолодно - Я
відчувати блаженний вигляд вашої любові-соковита
губи, як джерело меду-Місяць
як очі спокій - Золото
як шкіра з яскравим блиском, - у даному
Світ поки я живу - це буде поглинати
Мені, на увазі нічого - для мене
відчути, як небесне істота.

Ти моє життя Kannamma - Я
співають твої хвалить кожен мить
Всі мої печалі моя печаль зникають - Коли
Я бачу блиск Вашої присутності
Я відчуваю нектар кохання в моїх устах - коли
Я шепіт твого імени Kannamma
Ти світло горить у вогні моя душа
Ви мої думки, моя мета в житті.

Щоб дізнатися більше про Бхараті

Натисніть тут.

Katru Vili idai trong Vietnamese

Trong này Breezy expanse Kannamma - Tôi
blissful cảm thấy suy nghĩ của bạn tình yêu-ngon
môi như một fount mật ong-Moon
như mắt với serenity - Vàng
như da shining với Brilliance - trong này
thế giới cho đến khi tôi sinh sống - những sẽ thu
tôi, nghĩ đến việc không có gì khác - làm cho tôi
cảm thấy giống như một celestial được.

Bạn của tôi là đời sống Kannamma - Tôi sẽ
thy hát ca ngợi bất kỳ lúc nào
Tất cả các buồn phiền của tôi, tôi phiền muộn tan biến - Khi
Tôi xem lustre về sự hiện diện của bạn
Tôi cảm thấy nectar của tình yêu trong môi của tôi - khi
Tôi whisper thy tên Kannamma
Bạn đang lit ánh sáng của ngọn lửa của các linh hồn
Bạn đang suy nghĩ của tôi, mục đích của tôi trong cuộc sống.

Để biết thêm chi tiết về Bharathi

bấm vào đây.


4 comments:

Olive Tree Guitar Ensemble said...

Hi, it's a very great blog!
I could tell how much efforts you've taken on it.
Keep doing!

Ganesh said...

Hi,really good work. I came here by a friend request. i spent more than an hour here. I forwared this blog link to all my friends, even North Indian friends also, requested to read the poem in Hindi, available in translated post. Please keep posting..

Thamizhan said...

wow....it is a fantastic and dedicated work that you have done by compiling the master piece poem of Bharathi. You have done a great Job!

Thamizhan said...

wow....it is a fantastic and dedicated work that you have done by compiling the master piece poem of Bharathi. You have done a great Job!

Post a Comment

பாரதியின் புகழ் உலகறியச் செய்வோம்.
பாரதியின் கவிதை மொழிபெயர்ப்புகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
En Bharathi
நன்றி:http://singgingg.blogspot.com
.

பாரதி பிரியர்கள்..


பாரதி படித்தோர் எண்ணிக்கை:
பாரதி பிரியர்கள் கூறியவை...

உங்கள் iGoogle-ல், என் பாரதி


Add to Google

இணைப்பு கொடுக்க

Read Bharathi Kavithaigal with songs and translation!பாரதியாரின் புகழ் உலகறியச் செய்வோம்!


EnBharathi - க்கு இணைப்பு கொடுக்க மேலே உள்ள 'code' -ஐ Copy செய்து உங்கள் தளம் /Blog-ல் Paste செய்யவும்.

பாரதி கவிதையைக் கடிதத்தில் பெறுங்கள்:


 • தேடிச் சோறு நிதந்தின்று

  தேடிச் சோறு நிதந்தின்று

  தேடிச் சோறு நிதந்தின்று-பல
  சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி-மனம்
  வாடித் துன்பமிக உழன்று-பிறர்
  வாடப் பலசெயல்கள் செய்து- நரை
  கூடிக் கிழப்பருவம் எய்தி - கொடுங்
  கூற்றுக் கிரையெனப்பின் மாயும்- பல
  வேடிக்கை மனிதரைப் போலே-நான்
  வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?
  Translated Continue Reading
 • நல்லதோர் வீணை

  நல்லதோர் வீணை

  நல்லதோர் வீணைசெய்தே - அதை
  நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?
  சொல்லடி, சிவசக்தி; - எனைச்
  சுடர்மிகும் அறிவுடன்
         படைத்துவிட்டாய்,
  வல்லமை தாராயோ, - இந்த
  மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே?
  சொல்லடி, சிவசக்தி!
  
  Translated
  
  Continue Reading
 • கண்ணன் - என் விளையாட்டுப் பிள்ளை

  கண்ணன் - என் விளையாட்டுப் பிள்ளை

  தீராத விளையாட்டுப் பிள்ளை 
                - கண்ணன்
  தெருவிலே பெண்களுக் கோயாத 
            தொல்லை. (தீராத)
  
  1. தின்னப் பழங்கொண்டு தருவான்; 
                - பாதி
  தின்கின்ற போதிலே தட்டிப் பறிப்பான்;
  என்னப்பன் என்னையன் என்றால்..
  Continue Reading